تجربه شیلی -چاپ اول

کد شناسه :665
تجربه شیلی -چاپ اول
توضیحات

کتاب حاضر روایت ماجرایی است که با کودتای ژنرال پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۳ آغاز شد و در سال ۲۰۲۱ با انتخاب گابریل بوریک که جبهة متحدی علیه سلطة نئولیبرالیسم بر اقتصاد و جامعة شیلی را رهبری کرد به ریاست جمهوری به سرانجام خود رسید. بحث در موردِ اقتصاد شیلی در مرکز مباحث کتاب قرار دارند و بااینهمه، کتاب همزمان روایتی است از چگونگی غلبة نیم قرن عقاید و باورهای نئولیبرال بر ذهن بسیاری از مهم‌ترین بازیگران سیاسی این کشور. عقاید و باورهایی که به پشتوانة اقتدارگرایی، شیلی را به رتبة اوّل اقتصادی در میان کشورهای آمریکای لاتین رساندند و همزمان این کشور را به یکی از نابرابرترین کشورهای سازمان همکاری و توسعة اقتصادی تبدیل کردند. باور به لزوم «بازاری کردنِ (‌تقریباً) همه‌چیز» سیاستمداران شیلیایی اعم از راست‌گرایان و چپِ میانه را بر آن داشت تا طی حدود نیم قرن، به خصوصی‌سازی تمامی ساختارهای خدماتی و رفاهی کشور اقدام کنند: آموزش‌و‌پرورش، بیمه‌های اجتماعی، نظام مستمری سالمندان و شبکة حمل‌و‌نقل عمومی، به ابتکارات فردی و رقابت بازاری سپرده شدند تا شیلی را به سوی نابرابری مورد اشاره سوق دهند. همین نابرابری‌بود که زمینة شورش‌های سال ۲۰۱۹ را فراهم آورد و به سقوط نئولیبرالیسم در شیلی انجامید

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر