خشونت و نظام های اجتماعی-چاپ دوم

کد شناسه :490
خشونت و نظام های اجتماعی-چاپ دوم
توضیحات

رویکردهای متعارف به موضوع خشونت در متون علوم سیاسی با این حُکم وِبِری آغاز می‌شوند که دولت، نهادی با حقّ انحصاری استفاده از خشونت است. اما این حُکم نه چیزی در مورد چگونگی مدیریت خشونت در جوامعی که به این مرحله از رشد سیاسی و توسعۀ اقتصادی نرسیده‌اند می‌گوید و نه چیزی در این مورد که جوامع چگونه، یعنی با گذار از چه مراحلی از پیچیدگی نهادی و سازمانی به این مقام می‌رسند. کتابِ حاضر تلاشی است برای پاسخی به این هر دو پرسش از طریق بررسی نوع نظام‌هایی که بشر در طول تاریخ مکتوب‌اش تأسیس کرده‌است. ررویکردهای متعارف به موضوع خشونت در متون علوم سیاسی با این حُکم وِبِری آغاز می‌شوند که دولت، نهادی با حقّ انحصاری استفاده از خشونت است. اما این حُکم نه چیزی در مورد چگونگی مدیریت خشونت در جوامعی که به این مرحله از رشد سیاسی و توسعۀ اقتصادی نرسیده‌اند می‌گوید و نه چیزی در این مورد که جوامع چگونه، یعنی با گذار از چه مراحلی از پیچیدگی نهادی و سازمانی به این مقام می‌رسند. کتابِ حاضر تلاشی است برای پاسخی به این هر دو پرسش از طریق بررسی نوع نظام‌هایی که بشر در طول تاریخ مکتوب‌اش تأسیس کرده‌است. رویکردهای متعارف به موضوع خشونت در متون علوم سیاسی با این حُکم وِبِری آغاز می‌شوند که دولت، نهادی با حقّ انحصاری استفاده از خشونت است. اما این حُکم نه چیزی در مورد چگونگی مدیریت خشونت در جوامعی که به این مرحله از رشد سیاسی و توسعۀ اقتصادی نرسیده‌اند می‌گوید و نه چیزی در این مورد که جوامع چگونه، یعنی با گذار از چه مراحلی از پیچیدگی نهادی و سازمانی به این مقام می‌رسند. کتابِ حاضر تلاشی است برای پاسخی به این هر دو پرسش از طریق بررسی نوع نظام‌هایی که بشر در طول تاریخ مکتوب‌اش تأسیس کرده‌است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر