سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی

کد شناسه :368
سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی
توضیحات

توجه امروزي فعّالان حوزه‌‌هاي اجتماعي و سياسيِ کشورهاي در حال توسعه به سوسيال ‌دموکراسي از جمله در نتيجه? فشارهاي نهادهاي اقتصادي و ماليِ بين‌المللي به همه? کشورها است براي پذيرش الزامات جهاني‌شدن که گفته مي‌شود جز از طريق اتخاذ الگوي اقتصاد بازار صورت نخواهد پذيرفت. پذيرشي که با افزايش اقتدارگرايي از سويي و کمرنگ شدنِ گفتمان برابري و حقوق اجتماعي در سوي ديگر همراه بوده‌است. مقابله با اين وضعيت، سياستگذاري سوسيال‌دموکراتيک يعني سياستگذاري به‌نفعِ برنامه‌هاي اجتماعي فراگير و ايجاد چترهاي حمايتي گسترده براي آحاد ملت را که از زمينه‌هاي چشم‌ناپوشيدنيِ همبستگي ملّي به‌شمار مي‌روند به ضرورت تبديل کرده‌است. کتاب حاضر از طريق بررسيِ چهار نمونه? موفق از کاربرد سياست‌هاي سوسيال‌دموکراتيک در جهان پيراموني، روش‌شناسي‌اي را در اختيار مي‌گذارد تا بتوان به سنجش و تدوين راهکارهايي پرداخت که بتوانند در چارچوب مشخصّ تاريخي و سياسي هر کشوري به موفقيت چنين سياست‌هايي مدد رسانند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر