اقتصاد سیاسی سرمایه داری مدرن

کد شناسه :314
اقتصاد سیاسی سرمایه داری مدرن
توضیحات

از يک‌سو، مسجّل شدنِ مسيري که به جهاني‌شدنِ اقتصاد ‌انجاميد و از سوي ديگر، فروپاشيِ بلوک شرق در پايان دهۀ 1980، به تکاپويي براي شناسايي ساختارهاي نهاديِ متفاوتي دامن زد که ضامن تکثرِ اقتصاد سياسيِ سرمايه‌‌داري پيشرفته بودند. کتابِ حاضر هم حاصل اين تکاپو است و هم متني است انتقادي‌ ناظر بر تعجيل در ارائۀ الگوي يکّه‌اي از اقتصاد سرمايه‌داري ‌به کشورهاي اروپاي شرقي. الگويي که يکّه بودنِ خود را از ادعاي پايان تاريخ استنتاج مي‌کرد. با بررسي تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر کشورهاي توسعه‌يافته، نويسندگان اين کتاب نشان مي‌دهند که آنچه با آن مواجه هستيم، نه پايانِ تاريخ که بازگشتِ از آن و رجوع به شرايطي است که در دوران‌هاي اوليۀ سربرآوردنِ نظام سرمايه‌داري در جهان غرب حاکم شد؛ يعني بيکاري‌هاي گسترده و مزمن، پوشش‌هاي رفاهي محدود و متزلزل، ناپايداريِ اشتغال و غيره که همگي ويژگي‌هاي اين نظام در آغاز تولد و همچنين در دوران سخت بلوغش بودند. حاصل کار، سست‌ شدنِ بنيان‌هاي اجتماعي است در اين کشورها و محدود شدنِ چشم‌اندازِ تبيين سياست‌هايي دموکراتيک که همچنان به امکان مداخله در مقياس دولت‌ملت وابسته است

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر